Logo Complex of Silesian International School
  • ul. Wincentego Witosa 18
  • 40-832 Katowice

Projekt unijny w prywatnej szkole podstawowej CSIS Katowice

Krystian Kałużaw okresie od 1 wrzesień 2019r. do 28 luty 2022r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:
Działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,
Poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

nr RPSL.11.01.04-24-05BD/18pn. „Akademia eksperymentu w Complex od Silesian International Schools

Cel główny projektu:

wzrost jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Complex ofSilesian International Schools w Katowicach poprzez realizację zajęć dodatkowych, w tym innowacyjnymi metodami nauczania, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych dla 92 uczniów szkoły podstawowej, szkolenie nauczycieli oraz zakup sprzętów TIK i wyposażenia pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych.

Planowane efekty: Dzięki utworzeniu w szkole pracowni, stworzone zostaną warunki do nauczania metodą eksperymentu, co spowoduje wzrostkompetencji uczniów w zakresie logicznego myślenia, projektowania doświadczeń oraz rozumienia zadań wymagającychkreatywnego myślenia.

Dzięki wdrożeniu diagnoz uczniów w ramach zadań projektowych nastąpi zmiana w placówce podwzględem indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ponadto zostanie zaoferowane wsparcie dla nauczycieli z placówki, polegające na możliwości uzupełnienia swoich kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem nowoczesnymi metodami z wykorzystaniem metody eksperymentu.

Wartość projektu: 285 358,84 zł.

Dofinansowanie ze środków UE: 242 555,01 zł.


Krystian Kałuża - PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA COMPLEX OF SILESIAN INTERNATIONAL SCHOOLS realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:
Działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

nr RPSL.08.03.02-24-00C3/22 pn. „Ergonomiczne miejsca pracy” w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu realizowanego w okresie od 1.04.2023 r. do 30.06.2023 r. jest zminimalizowanie czynników ryzyka ułatwiające pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy 16 os (13Ki3M) pracowników Wnioskodawcy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działania ukierunkowane na ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń środowiskowych występujących w procesie pracy. Działania podejmowane w projekcie na rzecz eliminowania niekorzystnych czynników zdrowotnych uwzględniać będą modernizację stanowisk pracy w zakresie poprawy ergonomii pracy, jak również działania szkoleniowe: w zakresie technik radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy oraz szkolenie z ergonomii w pracy. Efektem powyższych działań będzie wyeliminowanie ze środowiska pracy zidentyfikowanych, w oparciu o przeprowadzoną analizę, czynników uciążliwych wpływających niekorzystnie na stan zdrowia personelu wnioskodawcy. Cel projektu jest adekwatny do zdiagnozowanych problemów.

Planowane efekty: Wsparcie osób, które będą mogły kontynuować pracę na tym samym stanowisku pracy, ale obciążającym zdrowie w mniejszym stopniu.

Wartość projektu: 108 135,00 zł.

Dofinansowanie ze środków UE: 91 914,75 zł.