Szkoła międzynarodowa w Katowicach - CSIS Katowice

Logo Complex of Silesian International School
  • ul. Wincentego Witosa 18
  • 40-832 Katowice

Projekt unijny

Krystian Kałużaw okresie od 1 wrzesień 2019r. do 28 luty 2022r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:
Działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,
Poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

nr RPSL.11.01.04-24-05BD/18pn. „Akademia eksperymentu w Complex od Silesian International Schools

Cel główny projektu:

wzrost jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Complex ofSilesian International Schools w Katowicach poprzez realizację zajęć dodatkowych, w tym innowacyjnymi metodami nauczania, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych dla 92 uczniów szkoły podstawowej, szkolenie nauczycieli oraz zakup sprzętów TIK i wyposażenia pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych.

Planowane efekty: Dzięki utworzeniu w szkole pracowni, stworzone zostaną warunki do nauczania metodą eksperymentu, co spowoduje wzrostkompetencji uczniów w zakresie logicznego myślenia, projektowania doświadczeń oraz rozumienia zadań wymagającychkreatywnego myślenia.

Dzięki wdrożeniu diagnoz uczniów w ramach zadań projektowych nastąpi zmiana w placówce podwzględem indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ponadto zostanie zaoferowane wsparcie dla nauczycieli z placówki, polegające na możliwości uzupełnienia swoich kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem nowoczesnymi metodami z wykorzystaniem metody eksperymentu.

Wartość projektu: 285 358,84 zł.

Dofinansowanie ze środków UE: 242 555,01 zł.