Logo Complex of Silesian International School
  • ul. Wincentego Witosa 18
  • 40-832 Katowice

Nasza misja w CSIS Katowice

Misją naszej Szkoły są opieka, wychowywanie i edukowanie dzieci i młodzieży rozumiane jako procesy interdyscyplinarne, prowadzone w duchu holistycznym oraz w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym. Szkoła stawia sobie za cel wszechstronny rozwój młodego człowieka; nie tylko w sferze przyswajania przez uczniów nowej wiedzy, ale przede wszystkim rozwijania umiejętności jej praktycznego zastosowania i podnoszenia kluczowych kompetencji. Naszym naczelnym zadaniem jest wspieranie ucznia w jego rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i społecznym, kształtowanie umiejętności troszczenia się o własne bezpieczeństwo i kondycję zdrowotną, rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, wychowanie w duchu tolerancji, empatii, solidarności międzyludzkiej i poszanowania dla ogólnie uznawanych, uniwersalnych wartości, tak w obszarze materialnego jak i niematerialnego dorobku Człowieka. Nasza Szkoła chce kształcić i wychowywać swoich uczniów tak, aby szanując tradycję i doceniając dorobek minionych pokoleń, otwarci byli na nowoczesność i wyzwania, przed jakimi Ludzkość i nasza Planeta stają u progu XXI wieku.

Jolanta Kałuża, Dyrektor Szkoły