Szkoła międzynarodowa w Katowicach - CSIS Katowice

Logo Complex of Silesian International School
  • ul. Wincentego Witosa 18
  • 40-832 Katowice

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice,

W związku z kierowanymi przez Państwa różnymi kanałami komunikacyjnymi pytaniami, sugestiami i prośbami o sprecyzowanie stanowiska Dyrekcji Szkoły w kwestii zadawania pracy domowej naszym uczniom pozwalam sobie zaadresować do Państwa kilka zdań wyjaśnienia, ufając, że przyczyni się to do lepszego zrozumienia realizowanej przez nas strategii kształcenia i wychowania Państwa dzieci i pozowali uniknąć ewentualnych nieporozumień.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Szkoły z wielką atencją odnoszą się do zyskującego w ostatnim czasie na popularności trendu odchodzenia od zadawania uczniom pracy domowej. Na bieżąco śledzimy zmiany, jakie dokonują się w tym zakresie w wiodących pod względem osiąganych efektów kształcenia krajach Europy (np. Finlandii) oraz innowacje wprowadzane w tej kwestii w niektórych polskich szkołach. Już kilka lat temu nasza Szkoła rozpoczęła współpracę z przedstawicielami ogólnopolskiej inicjatywy „Budząca się Szkoła”, w ramach działań której podejmowane są wysiłki na rzecz stopniowego odchodzenia od przestarzałego, skostniałego i nieprzystającego do zmieniającej się rzeczywistości modelu kształcenia dzieci i młodzieży. Zagadnienia poruszane przez „Budzącą się Szkołę” obejmują również kwestie pracy domowej i nauki własnej ucznia w nowym, wykorzystującym osiągnięcia i odkrycia neurodydaktyki, ujęciu, w którym raczej inspiruje się, motywuje i zachęca ucznia do podejmowania samodzielnego działania na rzecz pogłębienia i utrwalenia swojej wiedzy niż zadaje się masę szablonowych ćwiczeń, „uzupełnianek” i „słupków” do rozwiązania w domu.

Z drugiej strony, naszym zdaniem, radykalne hołdowanie trendowi polegającemu na całkowitym odejściu od zadawania pracy domowej, szczególnie w przypadku niektórych przedmiotów, mogłoby przynieść skutki niepożądane. Ogrom wiedzy do przyswojenia przez uczniów, wynikający z obowiązującej w naszym kraju podstawy programowej powoduje, że trudno wyobrazić sobie jej opanowanie bez samodzielnego powtarzania i utrwalania. Nawet, w stawianej często za przykład, szkole fińskiej, wbrew często powtarzanemu mitowi, uczniom zadaje się prace domowe. Inną sprawą jest ich charakter i sposób ich oceniania. W naszej Szkole staramy się inspirować i zachęcać nauczycieli do odchodzenia od zadawania dużych ilości nudnych i odtwórczych prac domowych na rzecz stopniowego zastępowania ich zadaniami rozbudzającymi zainteresowanie ucznia przedmiotem, rozwijającymi kreatywność i umiejętność samodzielnego myślenia, zadawania pytań i twórczego działania. Coraz częściej prace domowe w Szkole jak Dom stanowią realizowane przez uczniów projekty, w których nie tylko utrwalają oni zdobywaną w trakcie lekcji wiedzę, ale też uczą się samodzielnego poszukiwania jej źródeł i, współpracując w grupie, rozwijają kluczowe kompetencje społeczne.

Oczywiście - chcemy tego, czy nie chcemy - nasza Szkoła musi także odpowiednio przygotowywać uczniów do przystępowania do zewnętrznych egzaminów i sprawdzianów (egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny, matura), wynikających ze specyfiki polskiego systemu edukacyjnego. Ich swoista konstrukcja wymaga niejednokrotnie od ucznia nie tylko szerokiej, szczegółowej wiedzy i kompetencji, ale także umiejętności rozwiązywania określonych typów zadań i – co za tym idzie – wcześniejszego „przerobienia” odpowiedniej ilości ich przykładów. Często nie sposób podołać temu zadaniu, dysponując czasem poświęconym danemu przedmiotowi jedynie w szkole. Implikuje to niejednokrotnie konieczność rozwiązania pewnej części zadań i powtórzenia wiadomości w ramach pracy domowej.  Wobec powyższego, uważamy, że raczej niemożliwym będzie zrealizowanie postulatów niektórych z Rodziców naszych uczniów, aby całkowicie zrezygnować z zadawania pracy domowej w naszej Szkole jak Dom. Zadeklarować jednak możemy, że będziemy w dalszym ciągu zmierzać do ograniczania jej ilości, zmiany podejścia do jej oceniania i formułowania jej częściej w postaci uruchamiających kreatywność i samodzielność uczniów problemów do rozwiązania niźli „odrabiania” kolejnych przykładów z zeszytu ćwiczeń.

Nauczyciele naszej Szkoły ustawicznie biorą udział w różnorakich formach doskonalenia zawodowego, między innymi poruszających zagadnienia zmiany podejścia do pracy domowej i nauki własnej ucznia. Żywimy nadzieję, że otwartość Szkoły na nowe trendy i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli przyczynią się w efekcie do stałego podnoszenia jakości procesów kształcenia i wychowania w Szkole jak Dom, zaś sama praca domowa będzie dla jej uczniów sukcesywnie mniej obciążająca a bardziej ciekawa i inspirująca. Czego Państwu jako Rodzicom, Nauczycielom naszej Szkoły, a przede wszystkim naszym drogim Uczniom z całego serca życzę.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Jolanta Kałuża, Dyrektor Szkoły

POWRÓT